FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 

 

Cygates allmänna försäljningsvillkor för användning av webshop.

 

1. Tillgänglighet och nyttjande m.m.

Nättjänsten webshop är endast tillgänglig för företag och organisationer och inte för privatpersoner/konsumenter, eller enskilda firmor. För de av Cygates kunder som träffat särskilt avtal med Cygate om leverans av utrustning och produkter, är dessa avtal nedan omnämnda som ”kundavtalet”. Vid motsägelse eller oförenlighet mellan kundavtalet och dessa allmänna villkor, skall kundavtalet äga företräde. 

Cygate äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i webshop. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning. Kund som vill nyttja webshop svarar själv för införskaffande och installation av utrustning, kommunikationsgränssnitt och annat som krävs för kommunikationen med Cygates webshop.

Kunden erhåller en begränsad och löpande rätt att använda webshop. Denna rätt kan inte överlåtas. Efter anmälan från kund tillställer Cygate kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som är giltiga till dess att Cygate meddelar annat.

Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av webshop:s innehåll via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att webshop endast används av anställd som i sitt arbete behöver nyttja webshop. Anställd eller annan som haft tillgång till webshop och som inte längre behöver sådan tillgång i sitt arbete skall omgående avregistreras. Om kunden använder webshop på ett oriktigt sätt, äger Cygate rätt att omedelbart säga upp kundens rätt att använda webshop. 

 

2. Sekretess

Nyttjande av webshop innebär tillgång till affärshemligheter och konfidentiella uppgifter beträffande Cygate. Kunden förbinder sig att inte använda information som erhållits genom webshop för något annat ändamål än att göra beställningar av Cygate och kunden förbinder sig att inte på något sätt delge eller på annat sätt göra information på webshop eller annan information som utgör Cygates affärshemligheter eller konfidentiella information tillgänglig för tredje man. Kunden skall säkerställa att kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden. 

 

3. Bindande beställning

De beställningar som kunden gör via webshop är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via webshop. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas Cygate som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger Cygate rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos kunden, såsom t.ex. att kundens inloggningsuppgifter i webshop hamnat i orätta händer. 

 

4. Produkter

Cygate åtar sig att leverera de produkter som omfattas av kundavtalet och som ingår i Cygates från tid till annan definierade standardsortiment i webshop i enlighet med kundavtalet och i övrigt enligt dessa allmänna villkor. 

 

5. Frakt och priser

Aktuella priser på produkter och tillgänglighetsinformation lämnas, förutom i webshop, av Cygates säljare och Cygates Sales Support. Om beställning görs i webshop gäller det pris som anges i webshop vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna om kursen avviker mer än 2 % vid leveranstillfället. Mervärdesskatt tillkommer. Det slutliga priset påverkas även av kundavtalets eventuella prisreglering samt, om inte annat avtalats i kundavtalet, tillkommande kostnad för frakt och transportförsäkring.

 

6. Betalningsvillkor

Fakturering sker av Cygate AB. Betalning med befriande verkan kan endast göras till det bank- och plusgirokonto som anges i Cygates faktura till kund. Betalningen skall vara Cygate tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift.

 

7. Beställning och orderbekräftelse

Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på webshop uppkommer när Cygate bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. Cygate skall sträva efter att lämna orderbekräftelse inom två dagar från mottagande av beställning via webshop. Cygate förbehåller sig rätten att själv eller genom annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas. Vid behov av olika integrationer stödjer Cystore detta. Som standard stöds bl.a. SFTI beställningsprocesser men Cystore kan även integreras med andra standarder eller direkt mot kundsystem efter förstudie.

 

8. Leverans och risk

Om inte annat överenskommits i kundavtalet, sker leverans av beställda produkter från något av Cygates lager i Sverige. Cygate ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt. Om Cygate ombesörjer transport skall kunden ersätta Cygates utgifter i samband med transporten (inklusive premie för transportförsäkring). Risken för beställda produkter övergår på kunden vid leverans från Cygates lager. Cygate har delleverans som standard då vi skickar varor från flera olika lager. Om man väljer "samleverans" kan det innebära att leveransen fördröjs med flera dagar, då beställda varor som eventuellt ej finns på ett och samma lager i så fall ska sampackas. Produktpaket innehållande tjänster får automatiskt inställningen komplett leverans (samleverans). Som standard debiterar vi endast en frakt per order, oavsett delleverans eller ej. Vid delleverans förbehåller sig Cygate rätten att delfakturera. Kontakta alltid Cygate med alla frågor och önskemål kring din order.

 

9. Transportskador

Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Cygate. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas. 

 

10. Ansökan om retur

Kund äger rätt att ansöka om att få returnera levererad produkt genom att fylla i vår RMA senast 10 dagar från det att kunden mottagit produkten. Produkten skall vid retur vara helt oanvänd och den skall returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen skall vara den av Cygate angivne returmottagaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att kunden erhållit returnummer från Cygate. Kunden skall betala frakt och transportförsäkring för returnerade produkter samt den returavgift som anges i returbekräftelsen från Cygate (standardavgift är 700 kr). Mottagna och godkända returer krediteras kunden i enlighet med vad som anges i returbekräftelsen efter avdrag för eventuella returkostnaden. Ej godkänd retur återsänds till kunden på dennes bekostnad. 

 

11. Garantier och övriga villkor

För samtliga av Cygate sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna bestämmelser. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av Cygate. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/ reklamationer ersätts inte av Cygate.

 

12. CE-märkning

Cygate är inte tillverkare eller producent av de produkter som Cygate säljer och Cygate är därför inte direkt ansvarigt för CE-märkning av sådana produkter som marknadsförs inom den Europeiska Unionen. Cygate och samarbetande distributörer ställer emellertid, i samband med inköp av produkterna för distribution, krav på tillverkarna, som bär ansvaret, att de produkter som omfattas av EMC-direktiv är CE-märkta och uppfyller kraven på CE-märkning och andra bestämmelser som är kopplade till dessa regler.

 

13. Upplåtelse av nyttjanderätt

Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och Cygate. Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt

 

14. Ansvarsfriskrivningar m.m.

Cygate ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av webshop. Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på grund av fel eller brist i webshop eller avbrott eller störning i datasystemet eller teleförbindelse. Cygate svarar inte i något fall för indirekta eller konsekvensskador. Utöver de ev. garantier som gäller för beställda produkter och det felansvar som Cygate påtagit sig i kundavtal, ansvarar Cygate inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden. 

 

15. Äganderättsförbehåll

Produkter som Kunden beställt på webshop förblir Cygates egendom och Cygate förbehåller sig äganderätten till beställda Produkter till dess full betalning för dessa erlagts. Cygates äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då kunden leasar eller hyr beställda produkter direkt vid beställning genom webshop eller genom förmedling av Cygate. 

 

16. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.